el-AKÎDETU’L-VÂSITİYYE VE ŞERHİ

+1-1

Henüz Oy Almamış

Bu Dökümana Ait Bilgiler

 
Ekleyen : tewhidnesli
Eklenme Tarihi : 13 Ocak 2014
Dili : Türkçe
Yazarı : Şeyhulislam İbn Teymiyye
Okunma : Toplam 1.382 kez okundu

el-AKÎDETU’L-VÂSITİYYE VE ŞERHİ

Te’lif: Şeyhulislam İbn Teymiyye

Şerh: Muhammed Halil Herras

Tahkik: Alevî b. abdulkâdir es-Sekkâf

Çeviri: M. Beşir Eryarsoy

Sayfa: 416

Şeyhulislam İbn Teymiyye’nin Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesinin temel esaslarını söz konusu ettiği bir akîde metnidir. Bu akîde metni ilim ehli tarafından hüsnü kabul görmüş, günümüze değin ilim halkalarında okuna gelmiştir. Kitaptaki bazı başlıklar şunlardır: İman Esasları, Allah’ın İsimlerinde İlhad, Şirkî Şefaat, Allah’ın Kitap ve Sünnette Sabit Olan Bazı İsim ve Sıfatları, Allah’ın Semada Oluşu, Kıyamet Günü Allah’ın Görülmesi, Cehmiyyenin Sapkınlığı, Kabir Fitnesi, Ashab’ın Faziletleri…. Kitabın muhakkiki Alevî b. Abdulkâdir es-Sekkâf Şeyhulislam İbn Teymiyye ve Halil Herras’ın biyografileri ile kitaba zenginlik kazandırmış, ayrıca kitapta söz konusu edilmeyen akîde ile ilgili diğer bazı meseleleri İbn Ebi’l-Izz’in Tahavî Akîdesi Şerhi’nden özetlemiş ve kitabın sonuna yerleştirmiştir. İÇİNDEKİLER TIPKI BASIM 5 EL-AKÎDETU’L-VÂSITIYYE ŞERHİ 75 Tahkik Edenin Önsözü 77 Giriş 77 Selef Akîdesinin Önemi 78 Selef Akîdesini Anlatan Eserler Arasında “Vâsıtıyye Akîdesi”nin Önemi 80 Büyük Âlim Herrâs’ın “Vâsıtıyye Akîdesi”ne Yaptığı Şerhin Diğer Şerhler Arasındaki Yeri ve Önemi 81 “Vâsıtıyye Akîdesi” ve Şerhleri 82 Yazma Metin Nüshası 86 Elinizdeki Eserde Yaptığım İşler 87 ŞEYHU’L-İSLÂM İBN TEYMİYYE 91 Nesebi ve Doğumu 91 Ailesi 92 Hocaları 93 Öğrencileri 93 Mezhebi 93 Akîdesi 94 Eserleri 95 Ahlâkî Nitelikleri ve Yaratılışı 96 Cihadı 96 Âlimlerin Onun Hakkındaki Sözleri 97 Ona Yapılan İftiralar 102 Mihneti ve Vefatı 106 Biyografisinin Bulunabileceği Yerler 106 PROF. HALİL HERRÂS’IN KISA BİYOGRAFİSİ 109 ŞERH EDENİN ÖNSÖZÜ 111 EL-AKÎDETU’L-VÂSITIYYE ŞERHİ 113 Besmele 113 İsm-i Celâl Olan Allah 115 Rahmân ve Rahim: er-Rahmân, er-Rahim 115 Hamd ile Şükür Arasındaki Fark 118 Hamd ile Medh (Övgü) Arasındaki Fark 119 Rasûl ile Nebî Arasındaki Fark 120 Şehâdetin Anlamı 124 İbadetin Anlamı 126 Salât’ın Manası 127 Selâm’ın Anlamı 128 Kurtuluşa Eren Fırka (Fırka-i Nâciye) 129 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 130 İmanın Esasları 130 Meleklere İman 131 Kitablara İman 132 Peygamberlere İman 132 Ba’s’a (Öldükten Sonra Dirilişe) İman Etmek 133 Kadere İman 134 Tahrif’in Anlamı 136 Ta’til’in Anlamı 136 Tahrif ile Ta’til Arasındaki Fark 137 Tekyîf ve Temsîl’in Anlamı 138 Allah’ın İsimlerinde İlhâd (Eğriliğe sapmak) 140 Allah’ın Adaşının Olmamasının Anlamı 142 Temsîl (Benzerlik) Kıyası 144 Şümûl (Kapsamlılık) Kıyası 144 Evlâ Olan Kıyas 144 Kemâl Kaidesi 145 Sözün, Manalara Delâleti 146 Tesbihin Anlamı 148 Nefy’de İcmal 149 Nefy Hususunda Tafsilâtlı Açıklamalar 149 İsbatta İcmalî İfadeler 150 İsbatta Tafsîlî İfadeler (Geniş Açıklamalar) 150 Sırât-ı Mustakîm 152 İsbat Tevhîdi 154 Samed 154 Tenzih Tevhîdi 156 Kayyûm 158 Şer’î Şefaat 159 Şirkî Şefaat 159 Kürsî Ne Demektir? 160 Yüce Oluş (el-Uluvv)’un Çeşitleri 161 İlk, Âhir, Zâhir ve Bâtın 162 İlim Sıfatı 166 Hakîm 166 Habîr 166 Mu’tezile 167 Filozoflar 169 Kaderiyye 169 “O’nun Benzeri Hiçbir Şey Yoktur” 171 Semi’ ve Basar 172 Kevnî ve Şer’î İrade 176 Muhabbet (sevgi) Sıfatı 177 İhsan’ın Anlamı 179 Adaletli Davranmak 180 Yüce Allah’ın Ğafûr ve Vedûd İsimleri 182 Rahmet ve İlim Sıfatları 183 Hâfız ve Hafîz Sıfatları 185 Yüce Allah’ın Rızâ ve Gazab Gibi Sıfatları 185 Rızâ’nın Anlamı 187 Lanet 188 İntikâmın Anlamı 189 İtyân ve Mecî’ (Geliş, Gelmek) Sıfatları 189 Semî’, Basar ve Ru’yet (Görmek) Sıfatları 199 Allah’ın Mekri (Hileye/Tuzağa Karşılık Vermesi)’nin Anlamı 204 el-Afuvv (Çok Affedici) İsmi 205 İzzet Sıfatı 207 İzzet’in Anlamı 208 Selbî Sıfatlar 211 Semiyy (Aynı Adla Anılan)’in Anlamı 211 Eş (Nidd)’in Anlamı 212 Uydurma İlâhları Allah’ı Sever Gibi Sevmek 213 Cansız Varlıkların Tesbihi 214 “Tebâreke”nin Anlamı 215 Temânu’ Delili 217 Kıyâs-ı Evlâ 218 Yüce Allah Hakkında Bilgisizce Söz Söylemek 220 İstivâ Sıfatı 221 Yüce Allah Semâdadır 224 Yüce Allah’ın Uluvv Sıfatı ve O’nun Semâda Oluşu 225 Maiyyet (Beraber Oluş) Sıfatı 229 Kelâm Sıfatı 232 Kur’ân Allah’ın Kelâmıdır 237 Kıyamet Gününde Mü’minlerin, Rablerini Görmesi 240 Sıfat Âyetleriyle İlgili Genel Bazı Bahisler 244 Bid’at Ehlinin Sünnete Karşı Tutumları 248 SIFATLARI İHTİVA EDEN HADİSLER 250 Sevinme Sıfatı 252 Gülmek Sıfatı 253 Aceb (Hayret Etmek) Sıfatı 255 Ayak (Ricl ve Kadem) Sıfatı 257 Nidâ Sıfatı 259 Yukarıda ve Üstte Oluş 260 Arş 263 Beraber Oluş Sıfatı 264 İhsan 267 Mü’minlerin Kıyamet Gününde Rablerini Görmeleri 269 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Diğer Fırkaların Ortasındadır 270 Vasat Oluşun Anlamı 271 Cebriyye ve Kaderiyye 275 Kulların Fiilleri 275 Mürcie ve Vaîdiyye 276 Harûrîler 278 Râfızîler 281 Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaatin Ashâba Karşı Tutumu 282 Arş’ın Üzerine İstivâ Etme Sıfatı 282 Yüce Allah’ın Yakınlığı ve Birlikte Oluşu (Maiyeti) 286 Kur’ân Allah’ın Kelâmıdır 288 Arasât’ta Bulunanların Rablerini Görmeleri 291 Kabir Fitnesi (Suali) ve Azabı 292 Kabir Fitnesi (Suali) 294 Kabir Azabı 294 Kıyametin Kopacağına İman Etmek 295 Sûr’a Üfürülmesi 296 Haşr 298 Terazilerin Kurulması 298 Hesaba İman 300 Havz 302 Sırat 303 Cennete İlk Girecek Kimse 305 Şefaat Türleri 306 Şefaatin Anlamı 308 Birinci Şefaat 309 İkinci Şefaat 309 Üçüncü Şefaat 310 Kadere İman 312 Arş ve Kalem 315 Kulların Fiilleri 320 Kader ve Kulların Fiilleri 322 Kader Hususundaki Sapmalar 323 İmanın Tarifi 325 İman ve İslâm 330 Ashâb-ı Kirâm’ı Sevmek 330 Ashâb-ı Kirâm Arasında Fazilet Farkı 332 Muhacirler ve Ensar 334 Bedir’e Katılanlar 335 Ağaç Altında Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e Bey’at Edenler 336 Cennet ile Müjdelenenler 336 Râşid Halifeler 337 Halifelik 340 Âl-i Beyt’i Sevmek 340 Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in Ehl-i Beyt’i 342 Mü’minlerin Annelerini Sevmek 343 Râfızîler ile Nevâsıb’ın Ashâba Karşı Tutumları 345 Ashâb Masum Değildir 346 Ashâb Nesillerin En Hayırlısıdır 346 Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin Ashâb-ı Kirâm Arasındaki Anlaşmazlıklara Karşı Tutumları 348 Evliyânın Kerâmetleri 350 Mucize ile Kerâmet Arasındaki Fark 351 Sünnet ve Bid’at 353 Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat Yolunun Esasları 355 Güzel Ahlakın Esasları 356 Fırka-i Nâciye (Kurtulmuş Fırka), Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’tir 359 EL-AKÎDETU’L-VÂSITIYYE ŞERHİ’NE EK BÖLÜM 363 Arapça Üçüncü Baskının Önsözünden 365 Önsöz 365 Tevhîd’in Çeşitleri 367 Cemaat ve Tefrika 369 Veli (Dost) Edinme ile Düşmanlık Etmek 371 Allah’ın İndirdikleriyle Hükmetmek 376 Yöneticilere Karşı Çıkmamak 380 Mîsak (Âdemoğullarından Alınan Söz) 383 İsrâ ve Mirac 384 Kıyamet Alâmetleri 387 Cennet ve Cehennem 390 Kelâm’a Yergi ve Kitab ve Sünnet’in Naslarına Teslimiyetin Gereği 396

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz